Baan Reglement


Artikel 1
Tot de banen van de vereniging hebben uitsluitend de leden toegang. Een ieder, die geen lid is kan door of namens het bestuur de toegang worden ontzegd. Bij door commissies georganiseerde wedstrijden, wordt een afwijkende regeling getroffen. Dit geldt eveneens voor introducé(e)s.

Artikel 2
De banen mogen niet anders dan met officieel tennisschoeisel (fijn zoolprofiel) worden betreden. Kleding: de spelers en speelsters dienen gekleed te zijn in behoorlijke tenniskleding.

Artikel 3
Binnen de omrastering van het park mag geen gebruik worden gemaakt van rijwielen en andere soortgelijke vervoermiddelen, zoals kinderfietsjes, autopeds, etc. Het is verboden rijwielen buiten de daarvoor bestemde rijwielhekken op het park te plaatsen. Motorrijtuigen moeten worden geplaatst op de daarvoor aangegeven parkeerplaatsen. Het grote toegangshek dient vrij gelaten te worden!

Artikel 4
Niet tennisspelende kinderen zonder geleide van ouderen worden op het park niet toegelaten. Tennisspelende ouders die eigen kinderen meebrengen zijn verplicht voortdurend toezicht te houden en dragen er zorg voor dat geen overlast aan andere spelers ontstaat. Voor alle door kinderen veroorzaakte schade zijn de ouders volledig aansprakelijk.

Artikel 5
Huisdieren mogen uitsluitend (aangelijnd) worden meegenomen mits er geen overlast wordt aangedaan.

Artikel 6
Het is verboden spelers/speelsters op andere banen overlast aan te doen.

Artikel 7
Het is verboden zonder op verzoek toonbare schriftelijke toestemming van het bestuur op het park handel te drijven in sport en/of andere artikelen.

Artikel 8
Verboden zijn al die gedragingen en handelingen, die naar het oordeel van het bestuur in strijd zijn met de goede orde, zoals:

  1. hinderlijk of onbehoorlijk optreden;
  2. het maken van muziek;
  3. het spelen van ballen buiten de banen;
  4. het belopen van taluds;
  5. het beklimmen van omrastering;
  6. het klimmen in de verlichtingspalen;
  7. het verontreinigen van de banen of het bijbehorende terrein door het wegwerpen van papierafval, e.d.;
  8. elke gedraging, waardoor aan banen, beplanting, hekwerken, gebouwen, meubilair en netten schade zou kunnen worden toegebracht, daaronder begrepen het springen of stappen over de netten.
Artikel 9
Het bestuur neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor ontvreemde of verloren geraakte eigendommen van leden of bezoekers.

Artikel 10
Men is verplicht in geval van al dan niet moedwillige vernielingen van banen, netten en/of netpalen, gereedschappen, meubilair of andere eigendommen van het park, terstond aan het bestuur mededeling te doen en de werkelijk geleden schade te vergoeden.

Artikel 11
De aanwijzingen van de leden van de technische commissie betreffende het gebruik der banen vooral ook ten aanzien van weersomstandigheden en de orde op het park dienen strikt te worden opgevolgd.

Artikel 12
Men is verplicht correct "af te hangen" volgens de hierna omschreven afhangprocedure. (Zie hoofdstuk afhangprocedure).

Artikel 13
Men is verplicht zich te houden aan het baanschema met betrekking tot speeltijden van senioren, junioren, pupillen en trainingen.

Artikel 14
Het bestuur heeft het recht om op aanwijzing der leden van de technische commissie disciplinaire maatregelen te treffen (schorsing) tegen die leden, die zich niet houden aan dit baanreglement.

Artikel 15
Men is verplicht de banen na afloop van elke partij te vegen met de bezem.

 

 
 

Copyright  ©   |   Disclaimer & Privacybeleid   |  Ontwerp en realisatie WebdesignProPlus

full screen background image