Huishoudelijk Reglement


NAAM EN DOEL VAN DE VERENIGING

Artikel 1
De vereniging De Winkels, opgericht 27 april 1976, stelt zich ten doel de bevordering van het tennisspel door:

 1. het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel;
 2. het vormen van een band tussen haar leden;
 3. het maken van propaganda voor het tennisspel;
 4. het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB), bij welke bond zij wenst aangesloten te zijn;
 5. het eventueel nemen van maatregelen welke kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden van de vereniging;
 6. het uitschrijven van en deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook door het deelnemen aan de door de KNLTB georganiseerde competitie;
 7. het verbreiden van de regels van het tennisspel onder de leden;
 8. alle wettig geoorloofde middelen welke haar verder ten dienste zullen staan.
LIDMAATSCHAP

Artikel 2
Omschrijving van de hierna volgende en in de statuten gehanteerde begrippen:
 1. ereleden zijn zij die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben;
 2. leden van verdienste zijn zij die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt;
 3. seniorleden zijn zij die in de vereniging speelrecht hebben en op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt;
 4. juniorleden zijn zij die in de vereniging speelrecht hebben en op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt;
 5. ondersteunende leden zijn zij die in de vereniging geen speelrecht hebben, maar de vereniging geldelijk steunen.
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

Artikel 3
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het dagelijks bestuur en/of de technische commissie.
De banen en de oefenkooi mogen niet anders dan met officieel tennisschoeisel worden betreden. De speelsters/spelers dienen gekleed te zijn in behoorlijke tenniskleding. In twijfelgevallen beslist het bestuur of de technische commissie over het al dan niet toelaatbare.

Artikel 4
De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de ledenadministratie op te geven. Zij zijn tevens verplicht de verenigingscontributie te voldoen. De hoogte van de contributie wordt ieder jaar door de algemene vergadering vastgesteld. De contributie dient voor 1 januari (!) te worden voldaan. De contributie geldt voor een heel kalenderjaar. Het is mogelijk om per kwartaal lid te worden van de vereniging. Het tussentijds opzeggen van het lidmaatschap geeft geen recht op restitutie van contributie.
De contributie voor ereleden en leden van verdienste is nihil. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen geheel of gedeeltelijk ontheffing van de verplichting tot betaling van contributie te verlenen.

Artikel 5
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs en commissie vergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.

Artikel 6
Het clubgebouw is alleen toegankelijk voor eigen leden, donateurs, introducé(e)s en leden/supporters van bezoekende verenigingen.

Artikel 7
Leden die handelen in strijd met statuten en/of huishoudelijk reglement of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene vergadering of van het bestuur kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal vier weken. Bij een schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de algemene vergadering een voorstel tot royement te doen. Schorsing door de KNLTB brengt schorsing als lid van de vereniging met zich mee.

Artikel 8
Ieder seniorlid in de leeftijd van 18 t/m 64 jaar heeft de plicht verantwoording te dragen voor de uitvoering van bardienst. Jaarlijks stelt de barcommissie voor alle seniorleden een rooster met datum en tijd op, volgens welk de bardienst uitgevoerd moet worden. De vervulling van de bardienst dient uitgevoerd te worden volgens de regels zoals gesteld in het barreglement. De bardienst dient men persoonlijk uit te voeren of men moet zelf voor een vervanger zorgen. Als vervanger komen uitsluitend seniorleden van "De Winkels" in aanmerking.

VERGADERINGEN

Artikel 9
De jaarvergadering - als algemene vergadering - wordt uiterlijk 31 januari gehouden. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.

Artikel 10
Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur door middel van verzending van een schriftelijke convocatie, hetzij per gewone post, hetzij per e-mail, aan ieder lid dat tot bijwoning van de vergadering bevoegd is, ten minste veertien dagen voor de datum van de vergadering.
Voorts is het bestuur op grond van artikel 12 lid 4 van de statuten op verzoek van ten minste een/tiende van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeen roepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig de eerste alinea van artikel 10 van dit reglement of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen blad.

Artikel 11
Tot het bijeen roepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van ten minste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de vergadering niet binnen dertig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 12
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te kiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of vijf seniorleden. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt nadat het bestuur zich ervan heeft vergewist dat de te stellen kandidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering uiterlijk 24 uur voor het begin van de vergadering bij de secretaris van een schriftelijke verklaring met de handtekening van ten minste vijf stemgerechtigde leden, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde tegenkandidaat.

Artikel 13
De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel dat ten minste zeven dagen voor de verzending van de convocatie door ten minste tien leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 14
Alle op de agenda van de algemene vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel dat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits ondersteund door ten minste vier andere leden.

BESLUITVORMING

Artikel 15
Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht. Een stem is ongeldig indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk. Stemming over personen of zaken geschiedt mondeling of schriftelijk op verzoek van de voorzitter of een van de stemgerechtigde leden. Verlangt geen van de stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen.

Artikel 16
Een besluit tot statutenwijziging moet door de algemene vergadering worden genomen met een meerderheid van ten minste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste 2/3 van het aantal leden aanwezig is. Is niet 2/3 van de leden aanwezig, dan wordt binnen drie weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 17
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Indien bij eerste stemming niemand de vereiste meerderheid verkrijgt vindt een tweede stemming plaats. Heeft ook dan niemand de vereiste meerderheid gehaald, dan is degene die het hoogste aantal stemmen op zich heeft verenigd, gekozen. Indien twee of meer personen een gelijk hoogste aantal stemmen hebben, dan wordt een hernieuwde stemming gehouden over deze personen. Kan in enig geval deze procedure geen resultaat opleveren, doordat op twee of meer personen een gelijk hoogste aantal stemmen is uitgebracht, dan beslist tussen hen het lot. Bij staking van de stemmen over een voorstel niet rakende verkiezing van personen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

BESTUUR

Artikel 18
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. leder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster. Ook treden jaarlijks af de in art. 9 lid 10 van de statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van aftredenden geschiedt in de eerste algemene vergadering waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 19
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering worden de functies door het bestuur in onderling overleg verdeeld. Uit de niet tot het dagelijks bestuur behorende bestuursleden wordt een vice voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice voorzitter of een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door een of meer door het bestuur uit haar midden gekozen leden. Indien in het bestuur een of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal overgebleven bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures.

Artikel 20
Het dagelijks bestuur mag geen de vereniging bindende besluiten nemen omtrent aangelegenheden die de normale gang van zaken te buiten gaan, behoudens in gevallen van zeer spoedeisende aard; alsdan dient echter het genomen besluit ten spoedigste ter bekrachtiging te worden voorgelegd aan het bestuur dat het besluit kan bekrachtigen, buiten werking stellen of wijzigen.

Artikel 21
Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:
 1. namen en adressen van de in artikel 4 van de statuten bedoelde personen;
 2. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
 3. de bezittingen en schulden van de vereniging; kleine voorwerpen van geringe waarden, waarvan het gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.
Van de onder a bedoelde administratie moet aan ieder lid die daarom verzoekt binnen een week inzage worden verstrekt.

Artikel 22
Schade aan de vereniging of aan een van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

COMMISSIES

Artikel 23
Behalve de in artikel 11 lid 4 van de statuten bedoelde kascommissie kan de algemene vergadering overeenkomstig artikel 10 lid 5 van de statuten commissies benoemen met algemene of bijzondere taken. Deze commissies, die ingesteld worden door het bestuur, kunnen bestaan uit senior , junior , ereleden en/of leden van verdienste. De leden van deze commissies worden in de jaarvergadering voor de periode van één jaar benoemd.
Bij of na de benoeming kunnen de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. Behalve de kascommissie kunnen de commissies te allen tijde door het bestuur worden ontbonden; ook kunnen de leden van hun functie worden ontheven en al dan niet door anderen worden vervangen. De kascommissie telt twee leden, terwijl de andere commissies uit een oneven aantal leden bestaan. De kandidaatstelling voor de kascommissie is staande de jaarvergadering. Niet later dan een maand voor de jaarvergadering verschijnt een oproep voor kandidaatleden voor andere commissies. In overleg met het bestuur worden de commissies samengesteld en vervolgens voorgedragen voor benoeming bij de jaarvergadering die de voordracht kan verwerpen of aanvaarden.
De besluitvorming rondom de benoeming van commissies gebeurt bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. Als de voordracht wordt verworpen, kan het bestuur besluiten de commissie(s) opnieuw samen te stellen en in een volgende algemene vergadering ter benoeming voordragen. Het bestuur kan ook gebruik maken van zijn bevoegdheid de commissie(s) op te heffen.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 24
Alle leden ontvangen van de secretaris een exemplaar van dit reglement (maximaal één per gezin). De statuten liggen bij de secretaris ter inzage.

Artikel 25
Vastgesteld door de algemene vergadering op 25 mei 1978. Na aanpassing opnieuw vastgesteld door de algemene vergadering op 17 januari 1985. Na aanpassing opnieuw vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 27 januari 2004.
 
 

Copyright  ©   |   Disclaimer & Privacybeleid   |  Ontwerp en realisatie WebdesignProPlus

full screen background image